اخبار
آرشیو اخبار
اولین جلسه دفاع دانشکده ها
دانشجو

موضوع

گروه
مقطع
مکان جلسه
تاریخ جلسه
زمان جلسهساعت
دانشجو

قادری

موضوع

بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر کارایی بانکها با درنظر گرفتن نقش میانجی سلامت مالی

گروهحسابداری
مقطعکارشناسی ارشد
مکان جلسهکلاس 102
تاریخ جلسه1398/09/18
زمان جلسهساعت 12:00
دانشجو

موضوع

گروه
مقطع
مکان جلسه
تاریخ جلسه
زمان جلسهساعت
دانشجو

موضوع

گروه
مقطع
مکان جلسه
تاریخ جلسه
زمان جلسهساعت
دانشجو

موضوع

گروه
مقطع
مکان جلسه
تاریخ جلسه
زمان جلسهساعت
دانشجو

موضوع

گروه
مقطع
مکان جلسه
تاریخ جلسه
زمان جلسهساعت
دانشجو

موضوع

گروه
مقطع
مکان جلسه
تاریخ جلسه
زمان جلسهساعت
دانشجو

موضوع

گروه
مقطع
مکان جلسه
تاریخ جلسه
زمان جلسهساعت
دانشجو

موضوع

گروه
مقطع
مکان جلسه
تاریخ جلسه
زمان جلسهساعت
دانشجو

موضوع

گروه
مقطع
مکان جلسه
تاریخ جلسه
زمان جلسهساعت
دانشجو

موضوع

گروه
مقطع
مکان جلسه
تاریخ جلسه
زمان جلسهساعت
دانشجو

موضوع

گروه
مقطع
مکان جلسه
تاریخ جلسه
زمان جلسهساعت
 • ادبیات و علوم انسانی
 • اقتصاد و مدیریت
 • دامپزشکی
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • علوم پایه و شیمی
 • فنی مهندسی و برق کامپیوتر و فناوری های پیشرفته
 • کشاورزی و منابع طبیعی
 • فنی و مهندسی خوی
 • معماری، هنر و شهرسازی
 • مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب
 • پژوهشکده نانو فناوری
 • پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری

تقویم جلسات دفاع
ایران داک
تقویم جلسات دفاع
سایت دانشگاه
تقویم آموزشی دانشگاه
قالب فایل پروپوزال
قالب فایل پایان نامه
قالب فایل رساله دکترا
نگارش پایان نامه یا رساله